S.PL101 семинарын сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, агуулга

Семинарын  хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 

7 хоног

Сэдэв, агуулга

цаг

Заавал унших,  судлах материал

Удиртгал

I

         

 

 

 

Философи мэдлэгийн үүсэл хөгжил, мэдлэгийн системд философи мэдлэгийн эзлэх байр суурь, судлах зүйл, онцлог, бүтэц Философи нь олон үүрэгт тогтолцоо болох  нь

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Б.Батчулуун. Философи гэж юу вэ? УБ., 2003 /х 8-35/

2.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 6-29, 8-27/

3.Р.Дарьхүү, Д.Оюунгэрэл. Философи.

/ хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006  /х 6-7/

4.Философи. сурах бичиг. МУИС. УБ., 2002. /х 5-30/

5.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи.УБ., 2004 /х9-24/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

2.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

3.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

4.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

5.Р.Поупкин, А.Стролл. Гүн ухаан. УБ., 1998.

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ.,2007

7.Мел Томпсон. Философи өөрөө сурах. УБ., 2001.

8.Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2010

9.Dale Jaquette Philosophical entrees Classic and contemporary readings in philosophy.  New York. 2001

10. J.Gaarder Sophie’s world Berkley. 1996

Дорно дахины философи сэтгэлгээний түүх

II

 

 

 

Эртний Энэтхэгийн философи сэтгэлгээ

Энэтхэгийн философи сэтгэлгээний үечлэл. Философийн агуулгатай гол гол ойлголтууд. Философи сэтгэлгээ, эх сурвалжууд Брахма Сутра, Бхагвад Гита, Вед, Упанишад, философийн арга, сэтгэлгээний онцлог, Энэтхэгийн философийн чиглэлүүд, тэдгээрийн үзэл баримтлал.

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 36-44,32-37/

2.Р.Дарьхүү, Д.Оюунгэрэл. Философи.

 / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 11-22/

3.Философи. МУИС.сурах бичиг. УБ., 2002.

4.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ.,2004 /х 26-43/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

2.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

3.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

4.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

5.Р.Поупкин, А.Стролл. Гүн ухаан. УБ., 1998.

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ., 2007

7.Мел Томпсон. Философи өөрөө сурах. УБ.,2001

8.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

9.Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

10.Эрх чөлөө ба философи. Нээлттэй философи нийгэмлэг. Цуврал. УБ., 1998-2004

11.Dale Jaquette Philosophical entrees Classic and contemporary readings in philosophy.  New York. 2001

12.J.Gaarder Sophie’s world Berkley. 1996

III

 

 

 

Эртний Хятадын философи сэтгэлгээ

Эртний хятадын философи сэтгэлгээний үүсэл хөгжил, онцлог үндсэн гол урсгал чиглэлүүд тэдгээрийн үзэл санааны онцлог.  Даосизм. Күнз, Мэнзийн сургаал. Легизм (Хань Фейз). Моизм (Мо-Ди). Натурфилософи. Хятадын гүн ухааны уламжлал, шинэчлэл.

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 45-54,39-45/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи.

/ хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 11-22/

3.Философи сурах бичиг. МУИС.УБ., 2002. /х 45-54,39-45 /

4.Фэн-Ю-Лань Хятадын философийн товч түүх УБ.,2000, 2001 /8-48, 6-52/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

Ш.Ганхуяг. Гантуяа М. Философийн түүхэн тойм –УБ, 2003

2.Л.М Гутнер Философи УБ.,2003

3.Л.Дамбийням  Гүн ухаан  УБ., 2000

4.Р.Дарьхүү  Дорно-өрнийн философи дахь хүний асуудал /дэд доктор. дисс./ УБ.,1996

5.Р.Дарьхүү Содномгомбо  Философи УБ.,2004

6.Р.Дарь хүү, Г.Эрдэнэбаяр Философи УБ.,2004

7.Р.Дарь хүү, Г.Эрдэнэбаяр Философи УБ.,2006

8.Зотов А.Ф. Западная философия ХХ века М., 1994

9.Крапивенский С.Э. Общий курс философии –В., 1999

10.Философи  1-р хэсэг УБ.,2000

11.Ричард Поукин, Аврум Стролл Гүн ухаан УБ.,1998

12.Д.Төмөрочир Философийн түүхийн лекцүүд УБ.,2002

IY

 

 

 

Монголын философи сэтгэлгээний түүхэн тойм

Монголын философи сэтгэлгээний үүсэл хөгжил , мөн чанар, түүхэн хөгжлийн тодорхой үеүүд дэхь үзэл санаа, гол гол төлөөлөгчид, тэдгээрийн онцлог. Эртний монголчуудын философи сэтгэлгээний онцлог, үүсэл бүрэлдэл, уламжлал, эзэнт гүрний үеийн гүн ухааны сэтгэлгээ, монголын төрт ёсны уламжлал сэтгэлгээний онцлог, монголд буддизм дэлгэрсэн үеийн гүн ухааны онцлог гол төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал. /Агваан Хайдав, Агваан Дандар, Агваан Балдан, Занабазар, Дамцагдорж, Данзанравжаа гм/, орчин үеийн монголчуудын философи сэтгэлгээ.

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 73-95,59-80/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи.

/ хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 11-22/

3.Ч.Жүгдэр. Монголын философийн түүх УБ.,2003 /х 5-53/

4.Философи.сурах бичиг. МУИС УБ., 2002. /х 69-94/

5.Монголын философийн түүх. I- IV дэвтэр. УБ., 1998 – 2002

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ш.Ганхуяг. Гантуяа М. Философийн түүхэн тойм –УБ., 2003

3.Л.М Гутнер Философи УБ.,2003

4.Л.Дамбийням  Гүн ухаан  УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү  Дорно-өрнийн философи дахь хүний асуудал /дэд доктор. дисс./ УБ.,1996

6.Р.Дарьхүү Содномгомбо  Философи УБ.,2004

Өрнө дахины философи сэтгэлгээний түүх

Y

 

 

 

Эртний Грек, Ромын философи сэтгэлгээ 

     Эртний грек ромын философи сэтгэлгээний үүсэл хөгжил, онцлог, үндсэн урсгал чиглэл, гол төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал. Милетийн материалистууд: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен нарын философийн үзэл, Гераклитийн урсгал диалектик үзэл, Пифагорын философи, Элейн сургуультан, Парменидын ахуйн тухай сургаал, Зеноны апориуд. Сократын философи, Демокритын атомизм, Платоны объектив идеализм, Аристотелийн сургаал: Хэлбэр ба матери.Эллинист философи.

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008, 2011 /х 55-73/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи.

/ хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 16-17/

3.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр  Философийн түүх УБ., 2006 /х 101-154/

4.Философи..сурах бичиг. МУИС  УБ., 2002 / х 55-68/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007

7.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

YI

 

 

 

 

 

Дундад зууны  үеийн философи сэтгэлгээ 

Дундад зууны /5-15-р зуун/ үеийн философи сэтгэлгээний онцлог, үндсэн гол урсгал чиглэлүүд  /схоластик философи, номинализм, реализм/. Төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал. 

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/ х 96-101,76-85/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи.

/ хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 18-19/

3.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр  Философийн түүх УБ., 2006 

/х 155-212/

4.Философи эхлэн сурах. МУИС. УБ., 2000./х 94-99/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007

7.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

YII

 

 

 

Сэргэн мандалтын үеийн философи сэтгэлгээ 

Сэргэн мандалтын үеийн философи сэтгэлгээний онцлог, үндсэн урсгал чиглэл, төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал. Антропоцентризм, антисхоластик, гелозоизм, пантеизм, нийгмийг үзэх утоп үзэл, гоо зүйн үнэлэмжийн шинэчлэл, соёлын хэлний халаа, бодгальчлах үзэл, ертөнцийг хүний материаллаг зорилтын үүднээс авч үзэн ойлгохуй

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 110-113, 86-88/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 18-19/

3.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр  Философийн түүх УБ., 2006 /х 220-227/

4.Философи эхлэн сурах. МУИС. УБ., 2000 /х 100-102/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

7.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007

8.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

YIII

 

 

 

 

Шинэ үеийн философи сэтгэлгээ

“Соён гэгээрүүлэгчид”

Шинэ үеийн /17-18-р зуун/ философи сэтгэлгээний онцлог үндсэн гол урсгал чиглэлүүд, гол төлөөлөгчид. Эмпиризм /Ф.Бэкон/, рационализм /Р.Декарт/, сенсуализм /Ж.Локк, Ж.Беркли/, скептицизм /Д.Юмм/, францийн соён гэгээрүүлэгчид, германы сонгодог  философи /И.Кант, Ф.В Гегель, Фейербах, материализм/

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 113-138, 88-106/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х18-19/

3.Философи сурах бичиг. МУИС УБ., 2002./х 100-129/

4.Г.Лодой Өрнө дахины философийн түүхийн товчоон УБ.,1999 /х5-56/

5.Э.Тамир Философийн түүхийн товчоон УБ.,2008 /х 49-81/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007

7.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

8.Л.Өнөржаргал.Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

IX

XX зууны философи сэтгэлгээний тойм

Позитивизм: түүний хэлбэр гол үзэл баримтлалууд

Экзистенциализм:

   М.Хайдеггер бол экзистенциализмын хамгийн гарамгай төлөөлөгч мөн. Би-гийн ахуй бол Dasein /энд-ахуй буюу бэлэн ахуй/ мөн нь.

Экзистенцийн тухай К.Ясперсийн тодорхойлолт. /Экзистенци ба трансценденци/

Ахуйн тухай Ж.П.Сартрын онол. Ахуйн хоёр үндсэн дүрс (өөртөө-байгаа-ахуй ба өөрийн-төлөө-ахуй). А.Камюгийн “тэрслүү хүн”, “Сизифийн домог” гэдэг зохиолууд дахь философи үндэслэлүүд.

Фрейдизм ба неофрейдизм

                Фрейдизм бол сэтгэцийн гүн дэх бүтцүүдийг судалдаг сургаал мөн. Сэтгэцийн 3 үндсэн давхрааны тухай   (Супер эго)”, “Тэр (Ид)” тухай Фрейдийн үзэл.

                Неофрейдизм. Бүхнийг бэлгийн мэдрэмжээр тайлбарладаг К.Г.Юнг,Э.Фромм, түүний эрх чөлөөний тухай асуудал.

Герменевтик философи Өнгөрсөн үеийн янз бүрийн дурсгалт зүйлс, бичээсийн утгыг тайлбарладаг мэдлэгийн салбарын нэр болгож “герменевтик” гэдэг нэр томъёог ашигладаг нь (В.Дильтей, М.Хайдеггер).

Шүүмжлэлт рационализм    К.Поппер ба И.Лакатос

К.Попер бол постпозитивизмыг үндэслэгч мөн.

 Поппер фаллибализм, релятивизмыг сурталчилсан нь. Фальсификацийн зарчмын агуулга, арга зүйн зарчмын утга учир.

Прагматизм түүний үндсэн агуулга,гол төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал Ж.Дю, Пирс, У.Жеймс нарын үйлдлын философи, Феноменлоги философийн онцлог, Э.Гуссерлийн үзэл баримтлал, Амьдралын философи түүний онцлог.

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.А.Ганбаатар XX зууны өрнөдийн философи УБ.,2010 /х23-41,171-224, 252-271 /

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 20-21/

3.Философи. МУИС.сурах бичиг. УБ., 2002./х 165-121/

4.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004 /х 78-87/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007

7.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

8.Эрх чөлөө ба философи. Нээлттэй философи нийгэмлэг. Цуврал. 1998 – 2004

9.Dale Jaquette Philosophical entrees Classic and contemporary readings in philosophy.  New York. 2001

 

Философийн онол 

X

 

 

 

 

Ахуйн тухай сургаал /Онтологи/

Ахуйн тухай философи ойлголтын үүсэл хөгжил, урсгал чиглэлүүд, судлах зүйл, үндсэн гол ойлголтууд /матери, ухамсар хөгжил, хөдөлгөөн, тусгай, онцгой, ерөнхий, агуулга хэлбэр, шалтгаан үр дагавар гэх мэт/

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 295-303, 183-221/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 23-27/

3.Мел Томпсон. Философи өөрөө сурах. УБ., 2001./98-135/

4.Философи..сурах бичиг. МУИС УБ., 2002./х 231-275/

5.Ричард Поукин, Аврум СТролл Гүн ухаан УБ.,1998 /135-190/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ., 2007

7.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

8.Эрх чөлөө ба философи. Нээлттэй философи нийгэмлэг. Цуврал. 1998 – 2004

9.Л.Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

 

XI

 

 

 

 

Танин мэдэхүйн онол /Эпистемоли/ 

Танин мэдэхүйн онол, шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн  үүсэл хөгжил, судлах зүйл, танин мэдэхүйн түвшин, мэдлэгийн төрөл ангилал, хэлбэр, шинжлэх ухааны ангилал, шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн онцлог, арга, арга зүй, үнэний тухай асуудал.

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 304-354,225-257/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 28-31/

3.Р.Поупкин, А.Стролл. Гүн ухаан. УБ., 1998./х 252-329/

4.Философи сурах бичиг. МУИС УБ., 2002./х 276-294/

5.Философи эхлэн сурах бичиг УБ.,2000 /х 34-69/

6.Шинжлэх ухааны философи МУШУТИС УБ.,2008 /х 101-175/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007

7.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

8.Эрх чөлөө ба философи. Нээлттэй философи нийгэмлэг. Цуврал. 1998 – 2004

9.Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

 

Салбар философи 

XII

 

 

 

 

Үнэлэмжийн философи /Аксиологи/

Үнэлэмж хэмээх философи ойлголтын үүсэл, хөгжил. үнэлэмжийн философийн судлах зүйл, үнэлэмжийн логик бүтэц, хүний үйл ажиллагааны явц дахь үнэлэмжийн харилцааны онцлог, үнэлэмжийн ангилал ба хэлбэрүүд.

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 355-364, 258-266/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 47-50/

3.Философи..сурах бичиг. МУИС  УБ., 2002./х 307-319/

4.Философи эхлэн сурах бичиг УБ.,2000 /х 159-178/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007

7.Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

8.Эрх чөлөө ба философи. Нээлттэй философи нийгэмлэг. Цуврал. 1998 – 2004

9.Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

XIII

 

 

 

 

 

Хүний философи

    Философи дахь хүний үүслийн асуудал, хүний мөн чанар, хүний уг чанарын талаархи философи баримтлалууд, хүний ахуй түүний бүтэц, онцлог,  хэлбэрүүд, хүний хөгжил онол-арга зүйн асуудал,  бие хүн, хувь хүн, бие хүний нийгэмшил, түүнд нөлөөлдөг хүчин зүйлс.

 

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2011/х 465-483/

2.Балхаажав Ү. Хүний хөгжлийн онол арга зүйн философи үндэслэл, судалгаа, ажиглалт, бясалгал, дүгнэлт –УБ,1992 /х 4-35/

4.Балхаажав Ү. Хүн та хэн бэ? УБ,2000 /х 5-45/

5.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 42-47/

6.Гүн ухаан УБИС УБ.,1999 /х 85-92/.

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

5.Дарьхүү Р. Дорно-өрнийн философи дахь хүний асуудал /дэд доктор. дисс./ УБ.,1996

6.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ., 2007

XIY

 

 

 

 

Нийгмийн философи

   Нийгмийн тухай философи гэдэг ойлголтын өргөн ба явцуу утга.Нийгмийн тухай философи, нийгмийн шинжлэх ухаан хоёрын ялгаа ба нийтлэг тал. Нийгмийг хэв маягчлан ангилдаг философи сургаалууд. /Нийгэм эдийн засгийн формаци, иргэншил, эдийн засгийн өсөлтийн шатууд/

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 448-485, 358-395/

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 32-41/

3.Поздняков Э.А Улс төрийн философи УБ.,2005 /х 71-114/

4.Философи сурах бичиг. МУИС УБ., 2002./х 337-372/

5.Философи эхлэн сурах бичиг УБ.,2000 /х 142-158/

6.Н.Хавх. Нийгмийн гүн ухаан. УБ., 1996 /х 7-175/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003

3.Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002

4.Гомбосүрэн. Нийгмийн тухай философийн интеграль хувилбарыг боловсруулах эхлэл /онол, арга зүйн асуудал/ УБ., 1999

5.Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000

6.Ц. Х.Гүндсамбуу Монголын нийгмийн давхраажил: хөгжил, хандлага УБ.,2002

7.Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006

8.Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ., 2007

XY

 

 

 

 

Ёс зүйн философи

   Ёс зүйн философийн үүсэл хөгжил, судлах зүйл, онцлог. Ёс зүйн тухай ойлголт. Этик хэмээх үгийн үүсэл гарал. Ёс суртахууны ухамсар, ёс суртахууны харилцаа, ёс суртахууны практик тэдгээрийн уялдаа холбоо. Ёс зүйн үндсэн ойлголтууд, орчин үеийн ёс үйн үндсэн чиглэлүүд.

 

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Т.Батбаяр Ёс зүй УБ.,2010 /х 7-80/

2.Ц.Гомбосүрэн “Ёс зүй” УБ., 2008./х 15-102/

3.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 396-413, 288-301/

4.М.Золзаяа “Ёс зүй” УБ., 2005. /х 7-118/

5.Д.Тунгалаг Ёс зүй УБ 2000 /х 94-135/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006

3.Философи эхлэн сурах бичиг УБ.,2001

4.Философи сурах бичиг УБ.,2002

5.Ричард Поукин, Аврум Стролл Гүн ухаан УБ.,1998

XYI

 

 

 

Шашны философи 

   Шашны философийн үүсэл, хөгжил судлах зүйл, онцлог, шашны тухай үзэл баримтлал, шашны философийн үндсэн асуудал, шашин үүссэн нөхцөл, шалтгаан, шашин шүтлэгийн анхны хэлбэрүүд, бурхны тухай ойлголт, шашны элемэнтүүд, шашны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, бурханы талаарх философийн үзэл баримтлалууд.

2

Үндсэн сурах бичиг:

1.Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 418-432, 305-309/

2.А.Жамбал. Ислам шашин. УБ., 2005 /х 5-45/

3.Г.Лувсанцэрэн, Г.Лхагвасүрэн Буддын философийн түүхээс УБ., 1987 /х 6-52/

4.Философи эхлэн сурах бичиг УБ.,2000 /х 189-236/

Нэмэлтээр унших материал:

1.Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001

  2.Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006

  3.Философи эхлэн сурах бичиг УБ.,2001

  4.Философи сурах бичиг УБ.,2002

  5.Философи, шашин судлал. МУИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг.  I – IX  УБ, 2002 – 2009

 6.С.Цэдэндамба Монгол улс дахь шашны нөхцөл байдал. УБ., 2003

Семинарын  хичээлийн агуулга:

Сэдэв 1

Удиртгал. Философи мэдлэгийн үүсэл, өвөрмөц онцлог, яагаад бид философийг судалдаг вэ? шүүмжлэлт хийгээд эргэцүүлэлт сэтгэлгээ.

Мэдлэгийн системд философийн эзлэх байр суурь: Философи ба шинжлэх ухаан, философи ба шашны харилцан холбоо болон онцлог ялгаа, Философийн мэдлэг бусад төрлүүдээс тухайлбал, шинжлэх ухаан, шашин, шидэт домог, урлаг зэргээс хэрхэн ялгардаг вэ?

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Б.Батчулуун. Философи гэж юу вэ? УБ., 2003 /х 8-35/
 2. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 6-29, 8-27/                                                                                                             
 3. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006  /х 6-7/
 4. Философи. сурах бичиг. МУИС. УБ., 2002. /х 5-30/
 5. Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004 /х 9-24/

Нэмэлтээр унших материал:

 1. Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003
 2. Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002
 3. Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000
 4. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006
 5. Р.Поупкин, А.Стролл. Гүн ухаан. УБ., 1998.
 6. Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007
 7. Мел Томпсон. Философи өөрөө сурах. УБ., 2001.
 8. Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007
 9. Dale Jaquette Philosophical entrees Classic and contemporary readings in philosophy.  New York. 2001
 10. J.Gaarder Sophie’s world Berkley. 1996

 

 

Сэдэв 2

Эртний Энэтхэгийн  философи сэтгэлгээ. 

Энэтхэгийн философийн үечлэл. Философи гол гол ойлголтууд. Философи сэтгэлгээ, эх сурвалжууд Брахма Сутра, Бхагвад Гита, Вед, Упанишад, философийн арга, сэтгэлгээний онцлог,Энэтхэгийн философийн чиглэлүүд, тэдгээрийн иүзэл баримтлал.

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 36-44, 32-37/
 2. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 11-22/
 3. Философи. МУИС.сурах бичиг. УБ., 2002.
 4. Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004 /х 26-43/

Нэмэлтээр унших материал:

 1. Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003
 2. Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002
 3. Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000
 4. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006
 5. Р.Поупкин, А.Стролл. Гүн ухаан. УБ., 1998.
 6. Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007
 7. Мел Томпсон. Философи өөрөө сурах. УБ., 2001.
 8. Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004
 9. Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007
 10. Эрх чөлөө ба философи. Нээлттэй философи нийгэмлэг. Цуврал. 1998 – 2004
 11. Dale Jaquette Philosophical entrees Classic and contemporary readings in philosophy.  New York. 2001
 12. J.Gaarder Sophie’s world Berkley. 1996

Сэдэв 3

Эртний Хятадын  философи сэтгэлгээ. 

Эртний хятадын философийн үүсэл хөгжил, онцлог үндсэн гол урсгол чиглэлүүд тэдгээрийн үзэл санааны онцлог.  Даосизм. Күнз, Мэнзийн сургаал. Легизм (Хань Фейз). Моизм (Мо-Ди). Натурфилософи. Хятадын гүн ухааны уламжлал, шнэчлэл.

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 45-54,39-45/
 2. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 11-22/
 3. Философи сурах бичиг. МУИС.УБ., 2002. /х 45-54,39-45/
 4. Фэн-Ю-Лань Хятадын философийн товч түүх УБ.,2000, 2001 /8-48, 6-52/

Нэмэлтээр унших материал:

 1. Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001
 2. Ш.Ганхуяг. Гантуяа М. Философийн түүхэн тойм –УБ, 2003
 3. Л.М Гутнер Философи УБ.,2003
 4. Л.Дамбийням  Гүн ухаан  УБ., 2000
 5. Р.Дарьхүү  Дорно-өрнийн философи дахь хүний асуудал /дэд доктор. дисс./ УБ.,1996
 6. Р.Дарьхүү Содномгомбо  Философи УБ.,2004
 7. Р.Дарь хүү, Г.Эрдэнэбаяр Философи УБ.,2004
 8. Р.Дарь хүү, Г.Эрдэнэбаяр Философи УБ.,2006
 9. Зотов А.Ф. Западная философия ХХ века  М., 1994
 10. Крапивенский С.Э. Общий курс философии –В., 1999
 11. Философи  1-р хэсэг УБ.,2000
 12. Ричард Поукин, Аврум Стролл Гүн ухаан УБ.,1998
 13. Д.Төмөрочир Философийн түүхийн лекцүүд УБ.,2002

Сэдэв 4

Монголын философи сэтгэлгээний түүхэн тойм 

            Монголын философи сэтгэлгээний үүсэл хөгжил , мөн чанар, түүхэн хөгжлийн тодорхой үеүүд дэхь үзэл санаа, гол гол төлөөлөгчид, тэдгээрийн онцлог.Эртний монголчуудын философий сэтгэлгээний онцлог, үүсэл бүрэлдэл, уламжлал, эзэнт гүрний үеийн гүн ухааны сэтгэлгээ, монголын төрт ёсний уламжлал сэтгэлгээний онцлог, монголд буддизм дэгэрсэн үеийн гүн уханны оцлог гол төлөөлөгчдийн үзэл бримтлал. /Агваан хайдав, Агваандандар, Агваан балдан, Занабазар, Дамцагдорж, Данзанравжаа гм/, орчин үеийн монголчуудын философи сэтгэлгээ.

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 73-95, 59-80/
 1. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 11-22/
 1. Ч.Жүгдэр. Монголын философийн түүх УБ.,2003 /х 5-53/
 2. Философи.сурах бичиг. МУИС УБ., 2002. /х 69-94/
 3. Монголын философийн түүх. I- IV дэвтэр. УБ., 1998 – 2002

 

Нэмэлтээр унших материал:

 1. Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001
 2. Ш.Ганхуяг. Гантуяа М. Философийн түүхэн тойм –УБ, 2003
 3. Л.М Гутнер Философи УБ.,2003
 1. Л.Дамбийням  Гүн ухаан  УБ., 2000
 1. Р.Дарьхүү  Дорно-өрнийн философи дахь хүний асуудал /дэд доктор. дисс./ УБ.,1996
 2. Р.Дарьхүү Содномгомбо  Философи УБ.,2004

Сэдэв 5

Эртний Грек, Ромын философи сэтгэлгээ

            Эртний грек ромын философи сэтгэлгээний үүсэл хөгжил, онцлог, үндсэн урсгал чиглэл, гол төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал. Милетийн материалистууд: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен нарын философийн үзэл, Гераклитийн урсгал диалектик үзэл, Пифагорын философи, Элейн сургуультан, Парменидын ахуйн тухай сургаал, Зеноны апориуд. Сократын философи, Демокритын атомизм, Платоны объектив идеализм, Аристотелийн сургаал: Хэлбэр ба матери.Эллинист философи.

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011 /х 55-73/
 2. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 16-17/
 3. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр  Философийн түүх УБ., 2006 /х 101-154/
 4. Философи..сурах бичиг. МУИС  УБ., 2002 /х 55-68/

Нэмэлтээр унших материал:

 

 1. Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001
 2. Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003
 3. Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002
 4. Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000
 5. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006
 6. Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007
 7. Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

 

 

 

 

Сэдэв 6

Дундад зууны болон сэргэн мандалтын үеийн философи.  

Дундад зууны /5-15-р зуун/ үеийн философийн онцлог, үндсэн гол урсгал чиглэлүүд  /схоластик философи, номинализм, реализм/. Төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал. 

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/ х 96-101,76-85/
 2. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 18-19/
 3. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр  Философийн түүх УБ., 2006 /х 155-212/
 4. Философи эхлэн сурах. МУИС. УБ., 2000./х 94-99/

Нэмэлтээр унших материал:

 1. Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001
 2. Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003
 3. Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002
 4. Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000
 5. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006
 6. Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007
 7. Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

Сэдэв 7

Сэргэн мандалтын үеийн философи сэтгэлгээ   

Сэргэн мандалтын үеийн философи сэтгэлгээний онцлог, үндсэн урсгал чиглэл, төлөөлөгчдийн үзэл баримтлал. Антропоцентризм, антисхоластик, гелозоизм, пантеизм, нийгмийг үзэх утоп үзэл, гоо зүйн үнэлэмжийн шинэчлэл, соёлын хэлний халаа, бодгальчлах үзэл, ертөнцийг хүний материаллаг зорилтын үүднээс авч үзэн ойлгохуй.

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 110-113, 86-88/
 2. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х 18-19/
 3. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр  Философийн түүх УБ., 2006 /х 220-227/
 4. Философи эхлэн сурах. МУИС. УБ., 2000 /х 100-102/

Нэмэлтээр унших материал:

 1. Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001
 2. Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003
 3. Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002
 4. Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000
 5. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006
 6. Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007
 7. Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007
 8. Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004

Сэдэв 8

Шинэ үеийн философи. Шинэ үеийн /17-18-р зуун/ философийн онцлог үндсэн гол урсгал чиглэлүүд, гол төлөөлөгчид. Эмпиризм /Ф.Бэкон/, рационализм /Р.Декарт/, сенсуализм /Ж.Локк, Ж.Беркли/, скептицизм /Д.Юмм/, францийн соён гэгээрүүлэгчид, германы сонгодог  философи /И.Кант, Ф.В Гегель, Фейербах, материализм/

Унших материал:

Үндсэн сурах бичиг:

 1. Ц.Гомбосүрэн. Философи УБ., 2008,2011/х 113-138, 88-106/
 2. Р.Дарьхүү,  Д.Оюунгэрэл. Философи. / хүснэгт,бүдүүвч/. УБ., 2006 /х18-19/
 3. Философи сурах бичиг. МУИС УБ., 2002./х 100-129/
 4. Г.Лодой Өрнө дахины философийн түүхийн товчоон УБ.,1999 /х5-56/
 5. Э.Тамир Философийн түүхийн товчоон УБ.,2008 /х 49-81/

Нэмэлтээр унших материал:

 

 1. Г.Аюурзана Суут 60-н сэтгэгч УБ.,2001
 2. Ч.Ган - Өлзий. Эдүгээгийн философид эхлэн орохын хураангуй. УБ., 2003
 3. Ш.Ганхуяг. М.Гантуяа. Философийн түүхэн тойм. УБ., 2002
 4. Л.Дамбийням.  Гүн ухаан УБ., 2000
 5. Р.Дарьхүү,  Г.Эрдэнэбаяр. Философийн түүх УБ.,2006
 6. Б.Рассел. Өрнийн мэргэн ухаан УБ 2007
 7. Д.Содномгомбо. Р.Дарьхүү. Философи. УБ., 2004
 8. Л. Өнөржаргал. Т.Энхтунгалаг. Философи. Тест. УБ., 2007

Сэдэв 9

XX зууны буюу орчин үеийн философи сэтгэлгээ 

Позитивизм:  Неопозитивизм бол позитивизмын гуравдахь шат мөн.  Түүний үүссэн онол, танин мэдэхүйн шалтгаан.Неопозитивизм бол семантик философи мөн.  Зохиомол хэл, эх хэл тус бүрийн нэгж нь юу болох. Утгат чанарын тухай неопозитивист тайлбарууд.

 

Экзистенциализм:

            М.Хайдеггер бол экзистенциализмын хамгийн гарамгай төлөөлөгч мөн.Ер нь ахуйг гагцхүү Би-гийн ахуйгаар дамжуулж байж бүтцийг нь тайлбарлах бололцоотой гэж М.Хайдеггер үзсэн нь. Би-гийн ахуй бол Dasein /энд-ахуй буюу бэлэн ахуй/ мөн нь.

Экзистенцийн тухай К.Ясперсийн тодорхойлолт. Экзистенци ба трансценденци.

Харилцаа хамаарал (коммуникаци), түүгээр үнэн шалгагддаг нь. Үнэн хувийн шинжтэй нь.Философи бол системд биш мэдлэг байх ёстой гэж Ясперс үзсний утга